UAB "VAKARŲ MEDIENOS GRUPĖ" privatumo ir internetinės svetainės www.mediena.lt slapukų naudojimo politika

Uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų medienos grupė“ (toliau – Bendrovė arba VMG) privatumo ir interneto svetainės www.mediena.lt (toliau -  Svetainė) slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo politika) yra skirta supažindinti kandidatus, pretenduojančius į įvairias pozicijas VMG grupės įmonėse, verslo partnerius (klientus) bei Svetainės lankytojus su jų duomenų tvarkymu, naudojimu, kartu informuojant apie jų turimas teises, susijusias su duomenų apsauga.

Duomenų valdytojas yra UAB „Vakarų medienos grupė“, įmonės kodas 142044723, adresas: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m. Liepų g. 68, tel.: (8-46) 469 555, el. p. info@vmg.eu

VMG grupės įmonės asmens duomenis tvarko vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

I Kandidatų duomenų tvarkymas

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Dažniausiai Jūsų duomenis VMG grupės įmonės gauna tiesiogiai iš Jūsų – kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate savo gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) motyvacinį laišką bei kitus kandidatavimo dokumentus.

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų gyvenimo aprašymą (CV) ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus VMG grupės įmonės taip pat gali gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz., iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz., „LinkedIn“) ir (ar) karjeros portalų.

Tam tikrą informaciją VMG grupės įmonės gali rinkti iš trečiųjų asmenų, pvz., Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių, mokslo įstaigų, tačiau tokią informaciją VMG grupės įmonės tik tuo atveju, jei Jūs suteiksite atskirą sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį.

Kam naudosime Jūsų duomenis?

Jums pateikus duomenis pagal skelbimą, užpildžius svetainės formą ir/ar savo iniciatyva pateikus prašymą kandidatuoti dėl darbo, šiuos asmens duomenis saugosime bei tvarkysime tam, kad įvertintumėme Jūsų kandidatūrą į konkrečią poziciją, vykdytumėme atrankos procedūras ir teiktumėme Jums pasiūlymus užimti pareigas. Tai būtina dėl teisėto intereso parinkti suinteresuotus, kvalifikuotus ir konkrečiai pozicijai tinkamiausius asmenis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra VMG, veikiantis su kitomis VMG grupės įmonėmis kaip bendri asmens duomenų valdytojai, kurie vykdant tam tikras duomenų tvarkymo operacijas taip pat yra ir asmens duomenų tvarkytojai. Kontaktiniai duomenys: el. p.: personalas@vmg.eu, tel. Nr.: (+370) 46 469 434. Duomenų apsaugos klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu: duomenu.apsauga@vmg.eu

Kas galės peržiūrėti Jūsų informaciją?

Jūsų duomenis galės peržiūrėti darbuotojai, atsakingi už personalo atranką ir įdarbinimą, taip pat tų padalinių vadovai, kuriuose vykdoma personalo atranka, pasitelktos konsultacines paslaugas personalo valdymo srityje teikiančios bendrovės ar pasitelkti duomenų tvarkytojai.

Informacinių technologijų (toliau – IT) skyrius, taip pat IT paslaugas teikiančios įmonės, prižiūrėdami ir užtikrindami svetainės ir kompiuterinės programinės įrangos veikimą gali turėti prieigą prie Jūsų duomenų tiek, kiek tai būtina programinės įrangos tinkamam veikimui užtikrinti.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?

Jeigu, vadovaujantis Jūsų anketa, pasiūlymas užimti pareigas ar atlikti praktiką Jums nebus pateiktas, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi būsimoms atrankoms iki 3 (trijų) metų nuo duomenų gavimo datos. Tai darysime vadovaudamiesi teisėtu interesu supaprastinti ateityje planuojamas vykdyti atrankas. Informuojame, kad bet kada galite pareikšti, jog nesutinkate, kad Jūsų duomenis tvarkytumėme būsimų atrankų tikslais. Tokiu atveju Jūsų duomenys nebebus tvarkomi.

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų kaip kandidato duomenų tvarkymo elektroniniu paštu: personalas@vmg.eu

Kokias teises Jūs turite?

Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, juos taisyti, papildyti ar atnaujinti, susisiekę elektroninio pašto adresu - duomenu.apsauga@vmg.eu. Šiuo el. pašto adresu taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.

Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų toliau tvarkomi personalo atrankos tikslais, įskaitant duomenų saugojimą būsimoms atrankoms ar duomenų perdavimą kitoms grupės įmonėms, ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis, pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu: personalas@vmg.eu 

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis ir Jūsų teisės į privatumą yra pažeidžiamos, galite kreiptis į mus elektroninio pašto adresu: duomenu.apsauga@vmg.eu arba pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktinius duomenis galite rasti čia: www.ada.lt.

VMG grupės įmonės užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys išliks konfidencialūs ir nebus naudojami kitais tikslais, išskyrus atrankos procesui.

II Verslo partnerių (klientų) duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

 • Partnerio atstovų, darbuotojų, subtiekėjų darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai sudaryti ir vykdyti, duomenų tvarkymo ir perdavimo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti partnerio ir jo atstovo, darbuotojo  ar kito fizinio asmens, pasitelkto Sutarčiai vykdyti, sutartį, kurios šalis yra atstovas, darbuotojas, ar kitas fizinis asmuo, arba būtinybe partneriui pasinaudoti iš tokios sutarties kylančiomis teisėmis (pvz., reikalauti iš darbuotojo jo darbo funkcijų vykdymo, iš atstovo – tinkamo atstovavimo) (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. b) p.).
 • VMG grupės įmonėms perduotų partnerių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe siekti teisėtų interesų (užtikrinti tinkamą ir efektyvų Sutarties vykdymą ir iš Sutarties kylančių teisių įgyvendinimą) (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. f) p.).
 • Atskiroms VMG grupės įmonėms perduodamų partnerių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų duomenų tvarkymo operacijoms teisinį pagrindą sudaro ir taikomų teisinių prievolių vykdymas (pavyzdžiui, mokesčių apskaitos ir deklaravimo, vykdymas) (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c) p.).
 • Prireikus, duomenys gali būti tvarkomi įgyvendinant teisėtus VMG grupės įmonių interesus pareikšti, apginti arba vykdyti iš Sutarties kylančius teisinius reikalavimus) (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. f) p.).

Duomenų saugojimo laikotarpis

Tiek, kiek reikia Šalių įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Pasibaigus sutarčiai duomenys tvarkomi ir saugomi ieškinio senaties laikotarpį, jeigu viešosios teisės aktai neįpareigoja duomenų saugoti ilgiau. 

Asmens duomenų kategorijos

VMG grupės įmonėse gali būti tvarkomi šie verslo partnerių pateikti asmens duomenys:

 • vardas, pavardė;
 • kontaktiniai duomenys (darbo tel. Nr., darbo el. paštas, darbovietės adresas);
 • užimamos pareigos;
 • įgaliojimų (atstovavimo) duomenys;
 • asmens kodas (jeigu partneris yra fizinis asmuo), juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, individualios veiklos numeris;
 • duomenys apie sutarties dalyką, sudarymo aplinkybes ir kt.;
 • VMG grupės įmonių vardu ar interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu (dokumentų pasirašymas, užsakymų tvirtinimas, ir pan.)

Duomenų gavėjai

VMG grupės įmonių tvarkomus duomenis gali gauti:

 • VMG grupės įmonių darbuotojai, atsakingi už Sutarties sudarymą, administravimą ir vykdymą, bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą su Partneriais, taip pat vykdantys dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas;
 • informacinių sistemų ir duomenų talpinimo sistemų, kurias VMG grupės įmonės naudoja santykių su partneriais valdymui, tiekėjai ir prižiūrėtojai;
 • auditoriai;
 • Valstybinė mokesčių inspekcija ir kitos įstaigos bei institucijos, kai toks duomenų teikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus;
 • bankai;
 • VMG grupės įmonių pasitelkiami duomenų tvarkytojai ir kiti subjektai, susiję su Sutarties vykdymu;
 • Subjektai, pasitelkti iš Sutarties nuostatų kylančių teisių įgyvendinimui (išieškojimo, teisines paslaugas teikiantys subjektai, konsultantai, teismai ir pan.);
 • Kiti juridiniai asmenys (paslaugų tiekėjai), kurie teikdami paslaugas VMG grupės įmonėms veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai.

Dalis duomenų gavėjų veikia Baltarusijoje. Į Baltarusiją perduodamų duomenų saugumas užtikrinamas su duomenų gavėjais sudaromomis standartinėmis sutarčių sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos.

III Svetainės lankytojų duomenų tvarkymas

Informuojame, kad svetainėje https://www.mediena.lt/ yra renkami ir tvarkomi asmens duomenys, kurie yra reikalingi įvykdyti Jūsų prašymus, padeda mums suprasti, kiek naudinga mūsų veiklai yra ši interneto svetainė ir kaip ją tobulinti ateityje tam, kad patenkintumėme klientų lūkesčius.

Kokius duomenis renkame ir kam juos naudojame

Serverio įrašai

Serveris, kuriame talpinama mūsų interneto svetainė, gali įrašyti užklausas, kurias pateikiate serveriui (Jūsų atidaromos interneto svetainės adresas, Jūsų IP adresas ir prisijungimo laikas, Jūsų el.pašto adresą). Tokie duomenys yra naudojami tam, kad užtikrintų svetainės tinkamą ir saugų veikimą. Taip pat, jeigu prireikia, duomenys naudojami tirti galimus saugumo pažeidimus.
Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi mūsų teisėtu interesu užtikrinti svetainės techninį prieinamumą ir saugumą.

Interneto svetainės lankomumo statistika

Siekdami tobulinti savo interneto svetainę ir plėtoti savo veiklą, renkame įvairius svetainės lankytojų duomenis. Mums svarbu, kuri informacija yra įdomi svetainės lankytojams, kaip dažnai jie jungiasi, kokias naršykles ir įrenginius naudoja, kokį turinį dažniausiai skaito, iš kokių regionų jie yra. Taigi minėtais tikslais renkame panašius demografinius bei statistinius duomenis. Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi mūsų teisėtu interesu geriau suprasti savo klientų poreikius ir pageidavimus tam, kad galėtumėme tinkamai plėtoti ir vystyti savo veiklą.

Šią informaciją renkame pasitelkdami „Google Analytics“ įrankį, kuris leidžia fiksuoti ir analizuoti pirmiau minėtus duomenis.

Jeigu pageidaujate, čia galite rasti daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Google Analytics“ ir kokią informaciją šis įrankis leidžia rinkti ir analizuoti – https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800

Bet kada galite išjungti duomenų apie Jus rinkimo funkciją „Google Analytics“, kaip tai aprašyta čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Jūsų registracijos, klausimai ir komentarai

Tam tikrose svetainės vietose yra sudarytos galimybės užsiregistruoti, taip pat užduoti klausimus ir rašyti komentarus. Tokiu atveju Jūsų pateiktus duomenis tvarkome siekdami suteikti mūsų siūlomas paslaugas ir pateikti atsakymus į užduotus klausimus ar reaguoti į pareikštas nuomones. Šių duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – būtinybė atlikti veiksmus Jūsų pageidavimu prieš sudarant sutartį (rezervacija) ir sudaryti bei vykdyti sutartį, kurios šalimi tampate ar atlikti veiksmus Jūsų prašymu prieš tokios sutarties sudarymą, ir mūsų teisėtas interesas užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų kokybę.

Slapukai (angl. Cookies)

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelė duomenų rinkmena, kurią interneto svetainė išsaugo Jūsų naudojamame įrenginyje, kai apsilankote svetainėje. Taip daro dauguma svetainių. Įrašyti slapukai leidžia svetainei kurį laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir pasirinktus nustatymus (pvz. kalbą, raidžių dydį). Tai užtikrina patogesnį naudojimąsi svetaine, kadangi Jums nereikia kaskart pakartotinai įvesti parinkčių apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus puslapius.

Kokius slapukus ir kodėl naudojame?

Mūsų svetainėje yra naudojami slapukai, kurie fiksuoja Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus ir taip užtikrina tinkamą ir patogų svetainės veikimą.

Kiti slapukai leidžia stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – šie slapukai įdiegti jau minėto lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. Šie slapukai yra įdiegiami ir naudojami „Google Analytics“ įrankio pagalba.

Mūsų svetainėje taip pat gali būti naudojami socialinių tinklų slapukai. Šie slapukai leidžia pasidalyti informacija apie tai, ką darėte svetainėje, socialiniuose tinkluose, arba patekti į atitinkamus socialinius tinklus, pavyzdžiui, „Facebook“, „Twitter“ ir „LinkedIn“. Dėl šių slapukų naudojimo galite perskaityti šių trečiųjų asmenų privatumo politiką.

Slapukai Jūsų įrenginyje yra įdiegiami tik tada, jeigu sutinkate, išskyrus tuos slapukus, kurie reikalingi išimtinai techniniam svetainės veikimui užtikrinti. Jeigu sutikimo įdiegti slapukus nesuteikėte, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti. Dėl šios priežasties rekomenduojame, kad sutiktumėte su slapukų naudojimu.

Išimtinai techniškai būtinus slapukus naudojame remdamiesi mūsų teisėtu interesu užtikrinti interneto svetainės tinkamą funkcionavimą.

Kaip valdyti slapukus?

Jūs galite bet kada ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Plačiau susipažinti su savo galimybėmis galite čia: http://www.youronlinechoices.com/.

Tačiau, Jums ištrynus slapukus, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti, taip pat, gali tekti pakartotinai nustatyti svetainės parinktis.

Rinkodara

Surinktus svetainės lankytojų statistinius duomenis, lankomumo, interesų bei demografines tendencijas taip pat naudojame vykdydami tikslinę reklamą / tiesioginę rinkodarą.

Remdamiesi atliktos analizės rezultatais, vertiname, kokiais produktais galėtumėte būti suinteresuoti. Pagal nustatytus požymius asmenis skirstome į grupes ir teikiame atitinkamą reklamą panašioms asmenų grupėms. Šis procesas, kai matote pagal Jūsų veiklą internete pritaikytą reklamą, atliekamas profiliavimo pagalba. Tai darome remdamiesi mūsų teisėtu interesu siekti efektyvaus reklamos rezultato ir verslo plėtros.

Jeigu įsigijote mūsų siūlomas prekes/paslaugas arba kitokiu būdu parodėte aiškų susidomėjimą mūsų konkrečių prekių ar paslaugų įsigijimu, tokiu būdu gautus Jūsų kontaktinius duomenis (el. paštą) galime naudoti tam, kad siųstumėme Jums panašaus pobūdžio pasiūlymus. Tai darome remdamiesi teisėtu interesu reklamuoti ir plėtoti vykdomą veiklą. Tokių el. paštu gaunamų pasiūlymų galite bet kada atsisakyti paspaudę parinktį „atsisakyti“ gautame pasiūlyme arba informuodami mus el. paštu info@vmg.eu.

Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų

Prieigą prie svetainėje renkamų duomenų turi mūsų darbuotojai, dirbantys IT padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą ir darbuotojai, kurie atlieka funkcijas, susijusias su svetainės veiklos užtikrinimu, rinkodara.

Taip pat, prieigą prie duomenų gali turėti arba duomenis gauti gali mūsų partneriai, kurie teikia interneto svetainės turinio valdymo įrankius, svetainės talpinimo paslaugas, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės. Pažymime, kad tokie subjektai Jūsų duomenis gali matyti ir tvarkyti tik tiek, kad suteiktų mums mūsų įsigyjamas paslaugas.

Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“, veikianti JAV. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Prieigą prie slapukų turi „Google“, „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“.

Kiek ilgai saugome Jūsų duomenis

Svetainėje analizei surinktus duomenis naudojame ir saugome iki 2 metų.

Slapukai paprastai galioja trumpai, t. y. Jūsų seanso prisijungimo metu, bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki 2 metų, nebent tokius slapuku ištrinsite anksčiau.

Jūsų registracijos metu, komentaruose ir paklausimuose pateiktus duomenis tvarkome tol, kol atsakome į paklausimus arba suteikiame paslaugą, dėl kurios registruojatės.

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti

Jūsų tvarkomų duomenų atžvilgiu turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis; prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis; prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis; pareikšti, jog nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo ištrindami slapukus arba išjungdami juos per savo naršyklės nustatymus arba apsilankę čia:

Taip pat turite teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba pareikšti, jog nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu, tačiau šios teisės gali būti neįgyvendintos, jeigu konkreti situacija neatitiks visų reikiamų sąlygų. Tokiu atveju išsamiai informuosime Jus apie teisės neįgyvendinimo priežastis.

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į mus el. paštu info@vmg.eu.

Teisė pateikti skundą

Jei manote, kad netinkamai tvarkome Jūsų asmens duomenis arba Jūsų teisė privatumą yra pažeista, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktinius duomenis rasite čia: www.ada.lt.

Kontaktinė informacija

Duomenų subjektas, turėdamas klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Privatumo politikos nuostatų ar norėdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises gali kreiptis į:

VMG grupės įmonių duomenų apsaugos pareigūną adresu Liepų g. 68, Klaipėda, tel. (8-46) 433 052, elektroniniu paštu duomenu.apsauga@vmg.eu

VMG adresu Liepų g. 68, Klaipėda, tel. (8-46) 469 555, elektroniniu paštu info@vmg.eu

Prašymai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taip pat gali būti pristatyti į VMG buveinę adresu Liepų g. 68, Klaipėda.