Apie projektą „Medžio drožlių plokščių gamybos dujinių pakurų modernizacija, įrengiant atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį 6 MW galios šilumą generuojantį įrenginį“

2013-07-17

AB „Klaipėdos mediena” vadovybė, atsižvelgdama į brangstančias gamtines dujas, kurios šiuo metu sudaro ženklią dalį įmonės kuro balanse, siekdama prisidėti prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą energijos gamyboje, mažinti Lietuvos priklausomybę nuo importuojamo iškastinio kuro ir apsirūpinti šilumos energija konkurencinga kaina, inicijavo naujų kietąjį biokurą naudojančių šilumos energijos gamybos įrenginių statybos projektą esamoje įmonės gamybinės bazės teritorijoje.

Šios iniciatyvos rezultatas - AB „Klaipėdos mediena“ 2012 m. lapkričio 28 d. Lietuvos verslo paramos agentūroje pasirašė projekto „Medžio drožlių plokščių gamybos dujinių pakurų modernizacija, įrengiant atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį 6 MW galios šilumą generuojantį įrenginį“ (Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K02-065) finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos III prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ 4 uždavinio „Padidinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą“ VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.

Šio projekto tikslas – diegti šiuolaikiškas ir efektyvias energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių technologijas. Siekiant šio tikslo įgyvendinama veikla – naujos katilinės, naudojančios medienos kurą, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo energija sistemų. Projekto įgyvendinimui skirta virš 3,161 mln. Lt iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo.

Projekto metu Klaipėdos mieste Liepų g. 68 statomas 6 MW medienos kurą naudojantis katilas. Katilinėje pagamintą šilumos energiją planuojama naudoti laminavimo cechuose, o perteklinę - parduoti į Klaipėdos miesto CŠT sistemą. Atitinkamai tai leis pasiekti išmetamų teršalų kiekio sumažinimą bei kurti švaresnę aplinką Klaipėdos miesto gyventojams.

2012-12-18 buvo pasirašyta rangos sutartis su UAB „Įžvalga“, kuri laimėjo darbų pirkimo konkursą projekto įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2012-11-29 iki 2013-06-04.